Spracovanie podvojného účtovníctva pre obce a rozpočtové organizácie
u nás zahŕňa:

 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • účtovná závierka
 • konsolidovaná účtovná závierka
 • tvorba a čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie
 • podklady k záverečnému účtu obce
 • výročná správa, konsolidovaná výročná správa
 • zverejnenie účtovnej a konsolidovanej závierky v Rissam
 • spracovanie a odosielanie štvrťročných a ročných štatistických výkazov
 • zabezpečíme podklady pre audit účtovnej závierky
 • vypracovanie a aktualizácia interných predpisov v oblasti účtovníctva a správy ekonomickej agendy v obci a RO.