• kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov (napr. na základe zákona  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu),
  • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení obce,
  • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
  • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi– na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).