Spracovanie mzdovej a personálnej agendy u nás zahŕňa:

  • spracovanie miezd a osobných kariet zamestnancov
  • pracovné zmluvy
  • prihlášky a odhlášky do poisťovní (Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera ZP, Union ZP)
  • mesačné, štvrťročné výkazy, ročné hlásenia na Daňový úrad a poisťovne
  • zákonné odvody zo miezd do poisťovní
  • odvod preddavkov na daň zo závislej činnosti na Daňový úrad
  • vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia zamestnancov
  • ochrana osobných údajov a zabezpečenie GDPR v zmysle platnej legislatívy
  • iné dokumenty podľa platnej legislatívy